การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า..: อ่าน 7 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วันเวลา และสถานที่สอบ..: อ่าน 29 คน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำ..: อ่าน 51 คน การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต..: อ่าน 28 คน การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมา..: อ่าน 48 คน ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภ..: อ่าน 29 คน รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้..: อ่าน 44 คน รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับภาษีและค่าน้ำปร..: อ่าน 57 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ..: อ่าน 52 คน ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นขององค์การบริหา..: อ่าน 65 คน การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปล..: อ่าน 68 คน ประกาศอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช: อ่าน 80 คน ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี2563และผลการประเมินความ..: อ่าน 74 คน ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ..: อ่าน 80 คน ประกาศ เรื่อง การออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุข..: อ่าน 83 คน ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด: อ่าน 87 คน ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบร..: อ่าน 116 คน รายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปี ..: อ่าน 70 คน พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดั..: อ่าน 105 คน รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการของสำนักปลัดอบต.น้ำ..: อ่าน 25 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::