ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อขั้นเงินเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 ต.ค. 2563
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 ต.ค. 2563
63 ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 ต.ค. 2563
64 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
30 ก.ย. 2563
65 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
31 ส.ค. 2563
66 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 ส.ค. 2563
67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
81
13 ส.ค. 2563
68 ประชาสัมพันะ์ เชิญชวนหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ส.ค. 2563
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
11 ส.ค. 2563
70 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56