ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง นัดประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยวิสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 เม.ย. 2564
22 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 เม.ย. 2564
23 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 เม.ย. 2564
24 รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 เม.ย. 2564
25 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของกองช่างอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
46
07 เม.ย. 2564
26 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเพื่อแจกจ่ายน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
42
05 เม.ย. 2564
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง ประกาศลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 เม.ย. 2564
28 การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 เม.ย. 2564
29 ขอความร่วมมือผู้มารับบริการหรือติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 เม.ย. 2564
30 ประโยชน์ของ ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทำแล้วดียังไง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56