ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักปลัดฯ องค์การบริการส่วนตำบลน้ำผุด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
รุ่นที่ 2 วันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 12 รุ่นที่ 3 วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10
และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำตะแกรงแยกขยะรีไซเคิลให้แก่ชุมชนตำบลน้ำผุด ติดตั้ง ณ ที่ สาธารณะ
กิจกรรมเก็บรวบรวมกล่องนมจากหมู่บ้านเพื่อนำไปส่งต่อให้กับโครงการ หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอ่สาเพื่อนพึ่ง ภา ยามยาก
กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตรายจาหมู่บ้าน
และกิจกรรมเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อจากหมู่บ้านเพื่อนไส่งกำจัดอย่างถูกวิธี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน