ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด : การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.39 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ A (Very Good 85 – 94.99)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน