ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ได้ดำเนิน

การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดทราบ เมื่อสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
จึงขอประกาศผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด พ.ศ. 2564 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน


Dingdong togel
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน